Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

Izvor Centar za vozila Hrvatske

https://www.cvh.hr/sluzbene-obavijesti/2013/iii9-broj-3651-012013/

https://www.cvh.hr/sluzbene-obavijesti/2016/ii1-broj-3115-0116/

 

1. Da li je postupak ispitivanja ugradnje kuke isti kod novih i rabljenih kuka?

DA.

Nova i rabljena kuka moraju zadovoljiti jednake zahtjeve iz navedene radne upute, uz naglasak da sve ugrađene kuke moraju biti tehnički ispravne, montirane u skladu s pravilima struke, ne smiju biti oštećene i iskrivljene, moraju imati način da se mehanički zabrave, zabravljen položaj mora biti osiguran na barem jedan pouzdan način, a njihova mehanička izvedba mora biti takva da omogući neometanu i sigurnu uporabu kuke.

 

2. Da li se kod ispitivanja može prihvatiti kuka koja na sebi nema identifikacijsku pločicu?

NE.

Identifikacijska pločica kuke osim tehničkih karakteristika govori i o tome za koji tip vozila je kuka namijenjena, te bez identifikacijskih podataka nije moguće započeti s ispitivanjem vozila bez obzira da li se radi o novoj ili rabljenoj kuki.

 

3. Da li su dopuštene preinake na nosaču kuke ili samoj kuglastoj napravi kuke?

NE.

Ukoliko se prilikom predpregleda vozila za potrebe ispitivanja uoči da su na kuki izvršene preinake, npr. kuka je rezana i zbog potreba ugradnje na vozilo naknadno prilagođena, nosači kuke su oslabljeni zbog nemogućnosti ugradnje ili su dodatno pojačani zavarivanjem raznih ukruta ili su pričvrsna mjesta mijenjana i sl., ne smije se započeti s postupkom ispitivanja ugradnje kuke. U takvim slučajevima potrebno je upozoriti stranke da za takvu izvedbu ne mogu dobiti pozitivno rješenje prilikom ovakve vrste ispitivanja („mali atest“), te kod ovakvih slučajeva ne treba započinjati s prijavom postupka ispitivanja.

 

4. Da li kod kuka koji se sastoje posebno od nosača i posebno od kuglaste naprave moraju posebno biti odobreni nosač kuke i sama kuka (vidi primjer slika 1. kuke za vozila N1 kategorije koje nije proizašlo iz vozila M1 kategorije)?

DA.

Kod izvedba kuka prikazanih na slici 1. posebno se odobrava nosač kuke, a posebno kuka, svaki dio na sebi mora imati svoju identifikacijsku pločicu.

Slika 1. Vozilo, kuka, pričvršćenje nosača kuke, nosač kuke i kuka s posebnim odobrenjem

 

5. Da li se prihvaća kuka koja ne sebi ima identifikacijsku pločicu s navedenim brojem ispitivanja ali bez homologacijskog odobrenja?

DA.

Sve kuke moraju biti odobrenog tipa, homologirane ili ispitane, a postupak ispitivanja se također provodi prema Direktivi 94/20/EZ ili ECE Pravilniku R55.

Pojašnjenje

Postoje kuke koje su se temeljem prethodnih odobrenja ispitane. One na sebi nose broj odobrenja, a za svaki pojedinačni slučaj potrebno je provjeriti u Odjelu za ispitivanje vozila, Centra za vozila Hrvatske da li se može prihvatiti tako odobrena kuka. Najčešće se radi o kukama koje su se pojedinačno odobravale, te nije moguće dati poseban popis u kojoj su navedena sva odobrenja, nego je za svaku posebno potrebno prije prijave ispitivanja provjeriti da li je takav tip kuke odobren za određeni tip vozila.

Slika 2. Primjeri ispitanih kuka s pojedinačnim odobrenjima

 

6. Da li je potrebna tehnička dokumentacija o ugradnji kuke?

DA.

Uz sve kuke odobrenog, homologiranog tipa, postoji i uputa za ugradnju u kojoj se navodi dovoljno podataka kako bi ih stručna osoba mogla postaviti na vozilo i kako bi se kuka mogla ispravno upotrebljavati. Ta uputa je ujedno i dokumentacija prema kojoj se obavlja provjera ugradnje kuke. Za ispitane kuke bez homologacijskih odobrenja potrebno je od dokumentacije imati potvrdu o ugradnji od strane proizvođača, a ukoliko ona ne postoji potrebno je kontaktirati Odjel za ispitivanje vozila.

 

7. Da li se prihvaćaju kuke koje nisu odobrenog, homologiranog ili ispitanog tipa ili kuke izvedene u samogradnji?

NE.

Sve kuke moraju biti odobrenog tipa, homologirane ili ispitane, a postupak ispitivanja provodi se prema Direktivi 94/20/EZ ili ECE Pravilniku R55. Ukoliko se na ispitivanju pojavi takva kuka potrebno je upoznati podnositelja zahtjeva da nije moguće pozitivno riješiti postupak ispitivanja neodobrene kuke. Prije same ugradnje kuke podliježu postupku pojedinačnog ili tipnog odobravanja pri čemu se ispituju dinamički ili za to predviđenim virtualnim metodama ispitivanja od strane ovlaštenih laboratorija. Takva ispitivanja nisu predmet ispitivanja tzv. „malih atesta“, a sama ispitivanja su znatno skuplja te su u većini slučajeva financijski neisplativa za pojedinačnu ugradnju.

 

 

1. Koja se dokumentacija može prihvatiti kao dokaz o evidentiranoj kuki?

a) Rabljeno vozilo - prva registracija

Kada prvom tehničkom pregledu u RH pristupa rabljeno vozilo s ugrađenom kukom, podatak o ugradnji mora biti evidentiran u Potvrdi o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila ( u daljnjem tekstu: Potvrda). Ukoliko kuka nije evidentirana u Potvrdi, a vlasnik vozila tvrdi da je kuka bila ugrađena na vozilu prije postupka provjere sukladnosti odnosno uvoza/unosa vozila, potrebno je kontaktirati ispitno mjesto gdje je obavljena provjera sukladnosti vozila da, ako će to biti moguće, uskladi podatke u Potvrdi sa stvarnim podacima na vozilu. U slučaju da ispitno mjesto ispravi podatke na Potvrdi, ispravan obrazac Potvrde faksom će poslati u STP gdje se obavlja tehnički pregled vozila, a original Potvrde, koji se mora naknadno uložiti uz predmet tehničkog pregleda, poslati poštom.

Ukoliko je kuka ugrađena nakon postupka provjere sukladnosti, vozilo je potrebno uputiti na ispitivanje ("mali atest").

b) Registrirano rabljeno vozilo

Ukoliko tehničkom pregledu pristupi vozilo koje je već registrirano u RH i za koje je već izdan novi obrazac prometne dozvole u kojem nije evidentiran podatak o ugrađenoj kuki, a vlasnik vozila tvrdi da je vozilo dugi niz godina opremljeno kukom te da je ista bila evidentirana u prometnim dokumentima, stranku treba uputiti u PU/PP koja vozilo vodi u evidenciji da zatraži uvid u dosje vozila odnosno da u stanicu za tehnički pregled vozila dostavi fotokopiju "stare" prometne dozvole u kojoj je kuka evidentirana.

c) Novo vozilo

Za nova vozila koja pristupaju prvom tehničkom pregledu u RH, podatak o kuki može biti evidentiran u Izjavi o sukladnosti vozila ili na računu ovlaštenog zastupnika, bilo da se radi o računu za kupnju predmetnog vozila, bilo da se radi o posebnom računu o ugradnji kuke.

d) Posebni slučajevi

U slučaju dvojbe kod upisa kuke za posebne slučajeve (npr. za vozila koja su potpuno oslobođena postupka provjere sukladnosti) potrebno je kontatktirati CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila kako bi se utvrdilo na koji način će se podaci o ugradnji kuke evidentirati.

e) Općenito

Vozilima kojima je kuka otprije evidentirana u aplikaciji CVH.STP, a nije upisana u prometnu dozvolu moguće je upisati kuku u nove dokumente samo u slučaju kada je zadnji tehnički pregled evidentiran u prometnoj dozvoli obavljen prije 01.07.2013. Za sva vozila kojima je zadnji tehnički pregled obavljen nakon tog datuma potrebno je tražiti neku od gore navedene dokumentacije kao dokaz o evidentiranoj kuki.

U svim gore navedenim slučajevima kada vlasnik vozila posjeduje dokumentaciju kojom se dokazuje da je kuka evidentirana, u prometnu dozvolu u prostor napomene upisuje se tekst: "UGRAĐENA KUKA".

 

2. Kako postupiti kada se u STP pojavi osobni automobil koji ima ugrađenu kuku koja nije rastavljiva (nije "EURO" kuka), a ista je upisana u strane prometne dokumente?

Stavkom 5 i 6, članka 53. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN, broj 51/10, 84/10 i 145/11) propisano je:

(5) Kuka na osobnom automobilu, kada ne vuče priključno vozilo i kada se rastavi na pričvrsnom mjestu, ne smije prelaziti duljinu gabarita vozila.

(6) Odredba stavka 5. ovoga članka primjenjuje se na osobne automobile koji se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj i na osobne automobile kod kojih se uređaj (kuka) naknadno ugrađuje, od 1. siječnja 1999. godine.

Ako osobni automobil pristupi prvom tehničkom pregledu u RH, a ima kuku koja nije rastavljiva (nije "EURO" kuka), vlasnik vozila je dužan izgraditi istu. Kuka koja nije rastavljiva ne može se evidentirati u prometni dokument, bez obzira na to da li je podatak o ugradnji kuke upisan u stranim prometnim dokumentima.

Samo u slučaju kada vlasnik vozila predoči Odobrenje o izuzeću od pojedinih stavki Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, može se kuka koja nije rastavljiva evidentirati u prometni dokument.